مشاوره ایمنی

صنایع ایمنی و آتش نشانی عادل، آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره ایمنی به ساختمان ها به منظور تایید نقشه و اخذ پایان کار اعلام می نماید.